Ana içeriğe atla

TÜSİAD SKF

Sürdürülebilirlik Platformu

TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu

TÜSİAD ile Kurumsal temsil boyutunda, 2015 yılında çalışmalar başlamış ve TÜSİAD - Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Forumu ‘TÜSİAD – ÖzÜ SKF’ 6 Nisan 2017’de imzalanarak faaliyete geçmiştir. TÜSİAD – ÖzÜ SKF, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve akıllı endüstrileşmeyi ivmelendirirken, topluma ve çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi için yeni yaklaşım ve yöntemleri ortaya koymayı amaçlar.

İş dünyasının, sürdürülebilir kalkınmadaki etkisi yadsınamaz. İş dünyasının sürdürülebilir büyümesinin, sürdürülebilir kalkınma ile aslında iç içe ve doğrudan bağlantılı olduğu da ekonomistler ve diğer bilim insanlarınca ortaya konmuş ve günümüzde kabul edilmiştir. İş dünyası için, sürdürülebilir kalkınma, firmanın şu anki ihtiyaçlarını karşılarken, gelecekte ihtiyaç duyacağı insan ve doğal kaynakları korumak olarak tanımlanmış ve bu yaklaşımlarla sürdürülebilir kalkınma kavramı ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla ön plana geçmiştir. .

SKF faaliyetlerini, iş dünyasının gereksinimlerini de göz önünde tutarak ve kuruluş protokolünde de belirtildiği üzere 2015 yılında yayınlanarak önceki Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin yerine geçen ve Türkiye dâhil dünyada birçok ülkenin katıldığı BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 17 başlığında gerçekleştirir. Bahsi geçen bu amaçlar yoksulluktan eşitsizliğe, şehirlerden iklim değişikliğine kadar iş dünyasını da yakından ilgilendiren konuları kapsamaktadır.

SKF, faaliyetlerinde bu 17 başlığı temel almakla beraber, faaliyetlerinin kapsamını belirlerken, yaşamın tüm alanlarını kapsayan amaçlarda Türkiye’nin gelişmesi ve ilerlemesi için anlamlı olacak önceliklerin belirlenmesini hedef alır. Bu doğrultuda SKF, hâlihazırda Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada mevcut durumun belirlenmesi ve öncelikli alanlar saptanarak bu alanlarda çalışmalar yapmayı amaçlar. Türkiye'de 'Sürdürülebilir Kalkınma' ile ilgili farklı kurumların değerli çalışmaları olmuşsa da, tüm ülkeyi kapsayacak ve planlama ve uygulama aşamalarını da içeren çalışma ortamları ve sonuçları kısıtlı kalmıştır. Küreselde olduğu gibi ülkemizde de iş dünyasının bu konuda lokomotif görevini üstlenmesinin gerekeceği bir ortamda, TÜSİAD ‘Vizyon 2050 Türkiye’ raporunda da ortaya koyduğu gibi bu konudaki farkındalığını belirtmiş ve sorumluluk üstlenmiştir. SKF bu gerekçelerle yola çıkarak belirlenen gerekli araştırmaların gerçekleştirilmesini sağlamayı hedefler.

TÜSİAD – ÖzÜ Sürdürülebilir Kalkınma Forumu, küresel gelişmelerden yola çıkarak ve Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınmasını hedefleyerek, Türk iş dünyasının bu değişime daha hızlı adaptasyonu ve tüm sektörlerin karşılaşacağı risk ve fırsatlar için Özyeğin Üniversitesi’nin konu ile ilgili var olan ve geliştirmeyi amaçladığı yetkinlikleri dâhilinde bir çalışma ve diyalog ortamı sağlayacaktır. Bu forum, Türkiye’de eksik olan ve henüz sistematik olarak yaklaşılmayan bir alanda bilimsel çalışmalara öncü olurken, uluslararası kurulan ilişkilerle de henüz tam olarak karşılanamayan, önemli bir ihtiyaca da cevap vermeyi amaçlayacaktır.

Bu hedefleri gerçekleştirmek için TÜSİAD – ÖzÜ SKF çeşitli projeler yürütmektedir. Bunlardan ilki firmaların ve sektörlerin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesini sağlayacak olan bir sürdürülebilirlik endeksi geliştirilmesi projesidir. Bu proje ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. Projel ile ilgili olarak her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.