ÖzÜ’deki araştırmalar Birleşmiş Milletler’in 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi çerçevesinde multidisipliner bir şekilde de yürütülmektedir.  Multidisipliner araştırma ortamını oluşturarak, işbirliğini geliştirmek üzere araştırma kümeleri de oluşturulmaktadır.   Kümelerin amacı ÖzÜ içindeki ilgili kapasite ve deneyimin artırılması yanında, konuda çalışan akademisyenler için üniversite içi bir iletişim ortamı yaratarak, özellikle disiplinler arası işbirliğini arttırmak ve araştırma ihtiyaçlarını anlamaktır.  Bu hedefe yönelik olarak Türkiye’nin sürdürülebilirlik konusunda öncelikleri ve ÖzÜ’nün kuvvetli olduğu alanlar bir araya getirilmiş ve aşağıdaki gibi kümeler oluşturulmuştur.

1. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

2. Sürdürülebilir Kentler ve Yapılaşma

3. Enerji ve İklim

4. Toplumsal Eşitlik

Bu Küme’nin ana odağını ekonomik büyüme oluşturmaktadır.  Bu bağlamda Küme’de yer alan öncelikli SKH’ler SKH 1 (Yoksulluğa Son); SKH 2 (Açlığa Son); SKH 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme); SKH 9 (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı); ve SKH 12 (Sorumlu Tüketim ve Üretim) olarak sıralanabilir.  Burada özellikle SKH 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme), SKH 9 (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı) ve SKH 12 (Sorumlu Tüketim ve Üretim) arasındaki çift yönlü ve kuvvetli etkileşimin altı çizilmelidir.  Bu SKH’ler hem birbirlerini etkilemekte hem de birbirlerinden etkilenmektedir.   Dolayısı ile burada multidisipliner çalışma yapma potansiyeli yüksektir.

Bu Küme için ikinci derecede önemli olan SKH’ler SKH 3 (Nitelikli Eğitim), SKH 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji) ve SKH 10 (Eşitsizliklerin Azaltılması) olarak belirlenmiştir. 

Bu Küme’nin ana odağı ise kentlerdir. Dolayısı ile SKH 11 (Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları) bu Küme’deki esas SKH’dir.  Ayrıca SKH 11 (Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları), SKH 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) ve SKH 9’dan (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı) kuvvetli biçimde etkilenmektedir. Bu bağlamda buralarda geliştirilecek proje ve çalışmaların şehirlere olan etkisi de göz ününde bulundurulmalıdır.  SKH 11’in (Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları) diğer SKH’ler ile ilişkisi sadece etkilenme yönünde olmamakta, aynı zamanda onları etkilemektedir.  SKH 11’in (Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları) etkilediği başlıca SKH’ler SKH 1 (Yoksulluğa Son), SKH 3 (Sağlıklı Bireyler), SKH 5 (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği)ve SKH 7’dir (Erişilebilir ve Temiz Enerji).  Bu Kümede yürütülecek çalışmaların çıktılarının yoksulluk, sağlık ve cinsiyet eşitliği bağlamında da etkileri olacağı göz ardı edilmemelidir.

Bu Küme’nin ana odağını enerji ve sürdürülebilirlik oluşturmaktadır ve odağı iki ana SKH’dir: SKH 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji) ve SKH 13 (İklim Eylemi).  Bu iki SKH arasındaki kuvvetli çift yönlü ilişki vurgulanmalıdır.  İkincil olarak önemli SKH’ler ise SKH 11 (Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları), SKH 12 (Sorumlu Tüketim ve Üretim), SKH 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) ve SKH 9’dur (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı).  SKH 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji) diğer SKH’lerı etkilemekten ziyade onlardan etkilenmektedir. SKH 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji) üzerinde etkisi olan ana SKH’ler SKH 1 (Yoksulluğa Son), SKH 6 (Temiz Su ve Sıhhi Koşullar), SKH 13 (İklim Eylemi), SKH 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme), SKH 9 (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı), SKH 11 (Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları), SKH 12 (Sorumlu Tüketim ve Üretim) ve SKH 16’dır (Barış ve Adalet).  Dolayısı ile bu Küme diğer pek çok Küme ile multidisipliner çalışma potansiyeli taşımaktadır.

Bu Küme’deki çalışmaların esasını toplumdaki her türlü eşitsizliğin azaltılması oluşturmaktadır.  Bu bağlamda SKH 10 (Eşitsizliklerin Azaltılması), SKH 5 (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği)ve SKH 16 (Barış ve Adalet) bu Küme’nin en önemli SKH’lerıdır.  SKH 5 (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) hemen hemen diğer bütün SKH’lerdan etkilenmekte ve özellikle SKH 1 (Yoksulluğa Son), SKH 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) ve SKH 9’u (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı) da yüksek derecede etkilemektedir. Buna ek olarak SKH 10 (Eşitsizliklerin Azaltılması), SKH 1 (Yoksulluğa Son) ve SKH 3’ü (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) yüksek derecede etkilemekte, SKH 4 (Nitelikli Eğitim)ve SKH 9’dan (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı) da yüksek derecede etkilenmektedir. Tüm bu ilişkiler hem SKH 3 (Nitelikli Eğitim), SKH 2 (Açlığa Son) (Açlığa Son) ve SKH 1 (Yoksulluğa Son) de bu kümedeki ikincil derecede önemli SKH’ler yapmaktadır.