Çalışmanın Yürütücüsü
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:
Mimarlık
Araştırma Alanları:
Mekansal Modelleme Sahaları, Mekan Sentaksı Tekniklerini Kullanarak Kentsel Form Analizi
Proje Başlangıç Yılı:
2015
Proje Bitiş Yılı:
2018
Çalışma Hakkında:
Bu araştırma, İstanbul'da hem çeper niteliğinde hem de alt merkez niteliğinde olan ilçelerin mekan kullanım davranışlarıyla ilgili çıkarımlar elde edilmesini ve böylece açık alan tasarımlarında girdi olacak bilgilerin ortaya çıkmasını sağlamış, "kent meydanı" kavramını algısal ve nesnel olarak inceleyerek giderek şehir sınırları dışına doğru genişleyen metropollerde sürdürülebilir açık alan tasarım ve planlamasına katkıda bulunmuştur. Disiplinlerarası olan bu proje, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından önemli rol oynayan açık alan tasarımını konu edinmesi ile günümüzde başta İstanbul olmak üzere kentlerin karşı karşıya olduğu sürdürülebilirlik sorunu ile doğrudan ilintilidir. Spesifik olarak kent merkezi dışında, çevresinde veya etki alanında yer alan yaşam alanlarında yeni planlanmakta olan “kent meydanı” kavramını ve kullanımını ölçümleyecek olması ve yapılaşmış çevrenin algısal ve nesnel özelliklerinin eş zamanlı değerlendirilecek olması ile özgünlük taşımaktadır. Proje konusu ve çıktıları günümüzde hızla büyüyen kentlerdeki, özellikle ana ulaşım ağları boyunca kent sınırlarının dışına doğru yayılan İstanbul gibi metropollerdeki, açık alanların tasarım ve planlanma süreçlerine önemli katkılar sağlayabilecek niteliktedir.
Project Finding:
Öngörülen yaklaşımın kuramsal birikime olan katkısının yanı sıra uygulamaya yönelik çıkarsamaları da bulunmaktadır. Projeden başarılı sonuçlar elde edilmesi durumunda Türkiye’de kentsel saçaklanma sürecinde planlanacak olan yeni meydanların tasarım ilkelerinin belirlenmesine katkıda bulunacak ve bu alanların kalitesini ve çeşitliliğini arttıracak stratejiler ortaya konacaktır. Bu stratejiler karar alıcılara kullanıcı-odaklı kentsel açık alan tasarımlarına yönelik etkin ve yaygın politikalar geliştirmede yol gösterici olacaklardır. Ayrıca, örneklem alanlarının, kullanıcı gözüyle yapılan mekan değerlendirmeleri göz önüne alınarak mekanların şartların elverdiği oranda gözden geçirilmesine olanak sağlanacaktır.