FİNANS

17.1 Yurt içi vergi ve diğer gelir tahsilat toplama kapasitesini geliştirmek için, gelişmekte olan ülkelere uluslararası destek yolunu da içerecek şekilde, yurtiçi kaynak seferberliğinin kuvvetlendirilmesi

17.2 En az gelişmiş ülkelere %0.15-0.20’si ayrılacak şekilde milli gelirin %0.7’sinin RKY olarak sağlanmasını da içermek üzere gelişmiş ülkelerin RKY taahhütlerini tamamen uygulaması

17.3 Farklı kaynaklardan gelişmekte olan ülkelere ilave mali kaynakların seferber edilmesi

17.4 Uygun olduğu şekilde, borç finansmanı, borç yardımı ve borcun yeniden yapılandırmasını teşvik etmeyi hedefleyen eşgüdümlü politikalar yoluyla, uzun-vadeli borç sürdürülebilirliğine erişmek için gelişmekte olan ülkelere yardım edilmesi ve borç yükünü azaltmak için aşırı borçlanmış yoksul ülkelerin dış borçlarının üzerine gidilmesi

17.5 EAGÜ’ler için yatırım destek rejimlerinin benimsenmesi ve uygulanması

TEKNOLOJİ

17.6 Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçgen bölgesel ve uluslararası işbirliğinin ve bilim, teknoloji ve yenilikçiliğe erişimin geliştirilmesi ve özellikle BM seviyesinde var olan mekanizmalar arasında geliştirilmiş işbirliği ve anlaşıldığı takdirde küresel bir teknoloji kolaylaştırıcı mekanizmasını da içermek üzere, taraflarca anlaşılmış koşullarda bilgi paylaşımının geliştirilmesi

17.7 Karşılıklı anlaşıldığı takdirde, ayrıcalıklı ve öncelikli koşulları da bulunduracak şekilde, avantajlı şartlarla çevreye duyarlı teknolojilerin gelişmekte olan ülkelere transferi, geliştirilmesi, yayılması ve yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi

17.8 2017’ye kadar EAGÜ’ler için, Teknoloji Bankası ve BTY (Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik) kapasite geliştirme mekanizmalarının tamamen çalışır hale getirilmesi ve özellikle BİT olmak üzere kolaylaştırıcı teknolojilerin kullanımının geliştirilmesi

KAPASİTE YARATMA

17.9 Tüm sürdürülebilir kalkınma hedeflerini uygulanabilmesini sağlayacak ulusal planları desteklemek maksadıyla, gelişmekte olan ülkelerde etkili ve hedeflenen kapasite geliştirmenin uygulanabilmesi için, Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçgen işbirliği aracılığını da içererek uluslararası desteğin geliştirilmesi

TİCARET

17.10 Doha Kalkınma Gündemi’nin müzakerelerinin sonucunu da içerecek şekilde DTÖ’nün altında evrensel, kural temelli, ayrımcılık içermeyen ve hakkaniyetli bir çoktaraflı ticaret sisteminin geliştirilmesi

17.11 Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarının, özellikle 2020’ye kadar küresel ihracatta EAGÜ’lerin payını iki katına çıkarma anlayışına sahip bir şekilde, kaydadeğer miktarda artırılması

17.12 DTÖ kararlarıyla uyumlu olarak, menşei kurallarının EAGÜ’lerden yapılan ithalatların şeffaflığına ve basitliğine uyarlanabilir olmasının sağlanması yolunu da içerecek şekilde, EAGÜ’ler için gümrüksüz ve kotasız pazar erişiminin kalıcı hale getirilmesi ve pazara erişiminin kolaylaştırılmasına katkı sağlanması

SİSTEMİK KONULAR

Politika ve Kurumsal tutarlılık

17.13 Politika işbirliği ve uyumu aracılığını da içerecek şekilde küresel makroekonomik istikrarın geliştirilmesi

17.14 Sürdürülebilir kalkınma için politika uyumunun geliştirilmesi

17.15 Yoksulluğun yok edilmesi ve sürdürülebilir kalkınma politikalarının saptanması ve uygulanması için her ülkenin politik alanına ve liderliğine saygı duyulması

17.16 Tüm ülkelerde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başarıya ulaşmasını desteklemek maksadıyla bilgi, uzmanlık, teknoloji ve finansal kaynakları paylaşan ve seferber eden çok paydaşlı ortaklıklar tarafından tamamlanan sürdürülebilir kalkınma küresel ortaklıklarının iyileştirilmesi

17.17 Etkili kamu, kamu-özel ve sivil toplum ortaklıklarının, ortaklıkların kaynak stratejileri ve tecrübelerinin üzerine kurgulanarak teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması

17.18 2020’ye kadar, ulusal kapsamda cinsiyet, yaş, etnik köken, göçmenlik durumu, engel, coğrafi konum ve diğer karakteristiklerce ayrıştırılmış yüksek kaliteli, zamanlı ve güvenilir verinin elde edilebilirliğini kaydadeğer miktarda artırmak için, en az gelişmiş ülkeleri ve gelişmekte olan küçük ada devletleri de dâhil olmak üzere gelişmekte olan ülkelere verilen kapasite geliştirme desteğinin artırılması

17.19 2030’a kadar, GSYH’yı tamamlayan sürdürülebilir kalkınma süreçlerinin ölçümünü geliştirmek için hali hazırda var olan girişimlerin üzerine ekleme yapılması ve gelişmekte olan ülkelerin istatistiksel kapasite geliştirmesinin desteklenmesi